Welkom

Ten noorden van Breda ligt een mooi natuur- en recreatiegebied; de Vierde Bergboezem.

De Vierde Bergboezem is een waterbergingsgebied, die bedoeld is voor extra waterveiligheid in Breda. De waterbergingsfunctie van de Vierde Bergboezem is gerealiseerd in 2010.
Tegelijk zijn er wandel- en laarzenpaden aangelegd.
De Vierde Bergboezem is een natuurgebied met kruiden en faunarijk grasland, vochtige hooilanden, moeras - en natte schraallanden.

Vierdebergboezem overzicht

Haagse Beemdenbos

In de Vierde Bergboezem ligt ook het Haagse Beemdenbos.
het Haagse Beemdenbos krijgt een ander karakter. Door de nieuwe hoge grondwaterstanden, zal na verloop van tijd een zogenaamde broekbos ontstaan. Dit bos heeft een moerassig karakter en is van nature een van de soortenrijkste bossen. Het is een groeiplaats van vele moerasplanten, paddestoelen en grassen. Verder zal de soortenrijkdom van met name amfibieën, kevers en vogels toenemen. De nachtegaal kunt u zeker verwachten.

Lange Bunders en Slangwijk

De sloten in de Lange Bunders en Slangwijk zijn weer goed zichtbaar en watervoerend. Daarmee ook een geschikt leefgebied voor vissen, salamanders en kikkers. Er komen ook nog enkele nieuwe sloten bij. Het oude kavelpatroon van vóór de ruilverkaveling wordt in ere hersteld. Het gaat om langgerekte, smalle kavels die kenmerkend waren voor de natte, venige delen van het Markdal. Die kenmerkende verkaveling komt dus terug. Daarmee blijft weer een stukje cultuurhistorie behouden.

 

Speelbos Brakkenbos

Tussen de Asterdplas en de Vierdebergboezem ligt het Brakkebbos. Dit speelbos is aangelegd in 2014 en bestaat o.a. uit een waterpomp en modderpoel, een amfitheater, een kruipdoor- sluipdoorroute, een bos waar je hutten kan bouwen en een plek om rustig te zitten.
Meer plekken voor natuurlijk spelen is één van de speerpunten uit het Actieplan Spelen van de Gemeente Breda. In het Brakkenbos kunnen kinderen verstoppertje spelen in de bosjes, hutten maken van takken, graven in het zand etc.

Meer informatie

Op deze nieuwe website vind u meer informatie over de Vierde Bergboezem, de rol als waterbergingsgebied, de natuur en de recreatie mogelijkheden.